කටගැස්ම බී

  • Bite B

    කටගැස්ම බී

    1. නෙබුලයිසර් ආවරණයක් මඟින් ගබඩා ටැංකියක සිට පෙණහලුවලට හුස්ම ගන්නා ඔක්සිජන් වායුව මාරු කිරීමේ ක්‍රමයක් සපයයි.
    2. නෙබුලයිසර් ආවරණ වෙස්මුහුණු, ඔක්සිජන් නල, ඔක්සිජන් සම්බන්ධ කිරීමේ ඉඟිය සහ නෙබියුලයිසර් භාජනයෙන් සාදා ඇත.
    3. ඔක්සිජන් වෙස් මුහුණු අඳුරු, වියළි හා පිරිසිදු තත්වයන් යටතේ ගබඩා කරන්න.