කටගැස්ම ගබඩා කිරීමේ වර්ගය

  • Bite Storing Type

    බයිට් ගබඩා වර්ගය

    ප්‍රධාන ලක්ෂණය drugs ෂධ සුරකින්න, මත්ද්‍රව්‍ය නාස්තියෙන් වළකින්න. ක්ෂණික විස්තර 1. ද්‍රව්‍ය: වෛද්‍ය ශ්‍රේණිය පීවීසී 2.ජාර්: 6 සීසී 3. විෂබීජහරණය: ඊඕ ගෑස් 4. ඇසුරුම් කිරීම: 1 පීසී / කඩදාසි ප්ලාස්ටික් බෑගය, 100 පීසී / සීටීඑන් 5. වේලාව: days දින 25 : නිදහස්