හුස්ම ගැනීමේ යන්ත්‍රය

  • Breathing Machine Type

    හුස්ම ගැනීමේ යන්ත්‍ර වර්ගය

    ප්‍රධාන ලක්ෂණය 1. පරමාණුක කෝප්පය ටී සමඟ සම්බන්ධ වූ විට, ප්‍රත්‍යාස්ථ කපාටය විවෘත වන අතර පරමාණුක කෝප්පය ඉවත් කළ විට ප්‍රත්‍යාස්ථ කපාටය ස්වයංක්‍රීයව වසා ඇත. 2. ස්වයං-හැඩැති ටී මගින් රෝගියාගේ සාමාන්‍ය වාතාශ්‍රයට බලපෑම් කිරීමට හෝ හුස්ම ගැනීමේ ලූපයේ ඇති පරමාණුක කෝප්පය ඉවත් කිරීමේදී නොදැනුවත්ව අනතුරු ඇඟවීමක් ඇති කළ හැකිය. 3. පරමාණුක කෝප්පය ලූපයට සම්බන්ධ නොවූ විට, අතුරු මුහුණතක් මඟින් ටී සහ පරමාණුක කෝප්ප අතර අතුරු මුහුණත ආවරණය කරයි.