යන්කාවර් හසුරුව සමඟ නළය සම්බන්ධ කිරීම

  • Connecting Tube With Yankauer Handle

    යන්කාවර් හසුරුව සමඟ නළය සම්බන්ධ කිරීම

    1. යන්කාවර් චූෂණ කැතීටය සාමාන්‍යයෙන් චූෂණ සම්බන්ධතා නළය සමඟ භාවිතා වන අතර උරස් කුහරය හෝ උදර කුහරය මත ක්‍රියාත්මක වන විට ශරීර තරලය ඇස්පිරේටර් සමඟ සංයෝජනය කිරීමට අදහස් කෙරේ.

    2. වඩා හොඳ දෘශ්‍යකරණය සඳහා යන්කාවර් හසුරුව විනිවිද පෙනෙන ද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇත.

    3. නලයේ බිත්ති බිත්ති ඉහළ ශක්තියක් සහ ප්‍රති-කිංක් ලබා දෙයි.