Nebulizer mask

  • Nebulizer Mask

    Nebulizer Mask

    නොමැතිව ඔක්සිජන් ආවරණ ඔක්සිජන් නළය රෝගීන්ට ඔක්සිජන් හෝ වෙනත් වායූන් සැපයීම සඳහා ඉදිකර ඇති අතර එය සාමාන්‍යයෙන් ඔක්සිජන් සපයන නළය සමඟ භාවිතා කළ යුතුය. ඔක්සිජන් ආවරණ වෛද්‍ය ශ්‍රේණියේ පීවීසී වලින් සාදා ඇති අතර එය මුහුණු ආවරණ වලින් පමණක් සමන්විත වේ.

12 ඊළඟ> >> පිටුව 1/2