මල කළමනාකරණ පද්ධතිය

  • Stool Management System

    මල කළමනාකරණ පද්ධතිය

    මළ අපහසුතාව යනු effectively ලදායී ලෙස කළමනාකරණය නොකළ හොත් නොසොකොමියල් සම්ප්‍රේෂණයට හේතු විය හැකි දුර්වල තත්වයකි. මෙය රෝගියාගේ සෞඛ්‍යයට සහ සෞඛ්‍යයට සැලකිය යුතු සංකූලතා ඇති කළ හැකි අතර සෞඛ්‍ය සේවකයින් (HCWs) සහ සෞඛ්‍ය සේවා ආයතන වලටද අහිතකර වේ. උග්‍ර සත්කාර පරිසරයන් තුළ රෝහල් අත්පත් කරගත් ආසාදන වන නොරෝ වයිරස් සහ ක්ලෝස්ට්‍රිඩියම් ඩයිෆයිසයිල් (සී. වෙනස) සම්ප්‍රේෂණය වීමේ අවදානම නිරන්තර ගැටළුවකි.