චූෂණ කැනිස්ටර්

  • Suction Canister

    සූචන කැනිස්ටර්

    නැවත භාවිතා කළ හැකි කැනිස්ටර් අතිශයින් කල් පවතින බැවින් ඒවා ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම ඉතා කලාතුරකිනි. +/- මිලි ලීටර් 100 ක නිරවද්‍යතාවයක් සහිත මිනුම් උපකරණ ලෙස චූෂණ කැනිස්ටර් සහතික කර ඇත. කැනිස්ටර් බිත්ති, දුම්රිය ආධාරක හෝ ට්‍රොලි මත සවි කිරීම සඳහා සාදන ලද වරහන් වලින් සමන්විත වේ. කැනිස්ටර් වලට රික්ත නල සඳහා නැවත භාවිතා කළ හැකි කෝණ සම්බන්ධක ඇතුළත් වේ.